เงื่อนไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรเครดิต SCB M VISA

• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M LEGEND จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน

• ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน หรือบัตรเครดิตที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อซื้อสินค้า หรือ บริการที่ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ยกเว้น ช่องทางออนไลน์ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 (ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ) และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วครบตามจำนวนเงินที่กำหนด จะได้รับเครดิตเงินคืนตามสูงสุด 30,000 บาท

• การเทียบยอด ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement)

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่าย ผ่านออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังไม่ได้ชำระ, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี

• ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตแต่ละใบไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้

• ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center 1295


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA

• จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไข โดยการคำนวนเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร SCB M VISA ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

• ยอดใช้จ่ายสะสมครบ ทุก 20,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน ตลอดรายการ, ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ และยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต SCB M VISA ใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)