รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์
เงื่อนไข

• ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ที่กำหนด, ผู้ที่สมัครบัตร SCB M VISA ทุกประเภทรับ 10 สิทธิ์, ประมวลผลยอดซื้อ ผ่านบัตร SCB M VISA ทุกประเภท ทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์

• จับรายชื่อผู้โชคดี 25 ม.ค. 62 ที่ เดอะ มอลล์ รามคำแหง, ประกาศรางวัล 31 ม.ค. 62 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ และ www.scbmcard.com, www.mcardmall.com

• รับรางวัลตั้งแต่ 1-28 ก.พ. 62

• สงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น, ของรางวัลที่ได้รับไม่สามาร๔เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

• ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต SCB M VISA เท่านั้น ชำระภาษีได้ที่เคาน์เตอร์ VIP Service ชั้น 3 เอ็มโพเรียม

• พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

• รางวัลคะแนนสะสม M Point ผู้โชคดีที่ได้รับคะแนน ภายใน 30 วัน หลังจากมีการชำระภาษีของรางวัล โดยคะแนนจะโอนไปยังบัตร M Card ของสมาชิกที่ใช้บัตร SCB M VISA เท่านั้น

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Luxury MALDIVES Package สามารถเดินทางได้ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 62 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

• แพ็คเกจที่พัก Soneva Jani ยกเว้นช่วง 5 - 27 เม.ย. 62, 1-8 พ.ค. 62, 15-31 ก.ค. 62, ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และค่าภาษีต่างๆ ตามที่สายการบินกำหนด สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน และการจองขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง

• รางวัลตั๋วเครื่องบิน เดินทางตามที่สายการบินระบุ

• สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ห้างฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล

• ผู้โชคดีต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

• คำตัดสินของห้างฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า