เงื่อนไขกระเป๋า SCB M RUBY RED

เงื่อนไข :

• สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE /SCB M LIVE เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่และยังไม่เคยมีบัตรเครดิต SCB M กับธนาคารมาก่อน และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรอนุมัติ จะได้รับกระเป๋าเดินทาง SCB M RUBY RED by MICHEL KLEIN 20นิ้ว จำนวน 1 ใบมูลค่า 5,990 บาท

• ทางธนาคาร จะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง โดยบัตรที่ได้รับการอนุมัติเดือน พ.ย 61 – ธ.ค 61 จะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง ภายใน มี.ค 62 บัตรที่ได้รับการอนุมัติเดือน ม.ค 62 – มี.ค 62 จะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง ภายใน มิ.ย 62 กรณีของรางวัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัท ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่รวมรายการจากการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตในหมวด สินค้าทองคำ สินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ ซื้อกองทุนต่างๆ (LTF/RMF) ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสด ล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม

• ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงี่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด