รับฟรี Gift Voucher สูงสุด 2,000 บาท

เมื่อมียอดใชจายตามเงื่อนไข ในวัน, เวลาและสาขาที่กำหนด

  • ใชจายที่โซนหางสรรพสินคา:
    รับ Gift Voucher 1,000 บาทเมื่อใชจายทุก 5,000 บาท
  • ใชจายที่โซนรานคาเชาภายในศูนยการคา:
    รับ Gift Voucher 2,000 บาทเมื่อใชจายครบ 10,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

3 ส.ค. เอ็มโพเรียม & เอ็มควอเทียร์ (18.00-22.00น.): 1,000 สิทธิ์

11 ส.ค. เดอะมอลล์ โคราช (18.00-22.00น.): 500 สิทธิ์

18 ส.ค. เดอะมอลล์ บางกะปิ (18.00-22.00น.): 1,000 สิทธิ์

เงื่อนไข:

  1. จำกัดรับ Gift Voucher สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/รายการ
  2. จำกัด 2,500 สิทธิ์/รายการ