สิทธิแลกไมล์สะสมอัตราพิเศษ
เงื่อนไข :

• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB M Luxe Visa Signature (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการที่ต่างประเทศ ยกเว้น ช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลก ROP Mile ในอัตราพิเศษ 2 M Point แลกรับ 1 ROP Mile• 1 สิทธิ์สามารถแลก ROP Mile ได้ครั้งละ 10,000 M Point (=5,000 ROP Mile)

• จำกัดสิทธิ์ ต่อท่านสูงสุด 15 สิทธิ์ รวมเป็น 150,000 M Point (=75,000 ROP Mile) โดยต้องใช้สิทธิ์ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

• คะแนนสะสม M Point ที่ไม่ได้มาจากการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M Luxe Visa Signature ไม่สามารถนำมาแลกเป็น ROP Mile ได้

• การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงิน ต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้ง ยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement)

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังไม่ได้ชำระ, การซื้อ กองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี

• ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

• ธนาคาร มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามเพิ่มเติม และแลกรับสิทธิ์ได้ที่ SCB M Call Center 1295